Adatkezelési tájékoztató

A www.fingerprint.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő weboldala használatakor a weboldalra látogató Felhasználó (továbbiakban: felhasználó) esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.

 1. Az Adatkezelő adatai:

Név:

AdReTu Szeged-Csanádi Egyházmegyei Projektmegvalósító Kft.

Székhely:

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

Postacím:

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.

E-mail:

info@szgf.hu

Telefon:

Honlap:

 1. Tárhely szolgáltató adatai:

Név:

Fingerprint Kft.

Székhely:

6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

Postacím:

6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

E-mail:

info@fingerprint.hu

Telefon:

+36 30 747 2000

Honlap:

www.fingerprint.hu

 1. A weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása
  • Cookie-k használata

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról a Felhasználó dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás és hozzájárulás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. Amennyiben a weboldalra történő első látogatás alkalmával a cookie-k használatát elfogadta, de a későbbiekben ezt a hozzájárulást vissza kívánja vonni, úgy saját böngészőjében beállíthatja a weboldalra vonatkozóan a cookie-k törlését. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_USA

 • Kapcsolatfelvétellel kapcsolatban kezelt adatok

Amennyiben a Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatásunkkal kapcsolatban úgy meg kell adnia a kapcsolattartásra és az információkérés teljesítéséhez szükséges személyes adatait.

Kezelt adatok:

Név, cégnév, telefonszám, e-mail cím, ágazat, amelyben tevékenykedik

Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, valamint a Felhasználó számára legmegfelelőbb szolgáltatásunk meghatározása

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés időtartama:

A Felhasználóval történő kapcsolat fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 • A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A kapcsolatfelvétel során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok:

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később Adatkezelőnek tudnia kell igazolni

Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

 • A szerződéskötéssel és szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kezelt adatok

A Felhasználónak az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében szerződést kell kötniük, illetve a szolgáltatás igénybevétele során az adott szolgáltatásnak megfelelő adatokat kell megadnia.

Kezelt adatok:

A szerződésben kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatás nyújtása során történő kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés

Az adatkezelés időtartama:

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat 8 évig meg kell őrizniük.

 • A számlázással és a számviteli jogszabályokban meghatározott iratmegőrzési kötelezettséggel kapcsolatban kezelt adatok

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.

Kezelt adatok:

A szerződő fél, illetve kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés célja:

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés jogalapja:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján kell megőrizni
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

 • További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 1. Adatfeldolgozók
  • Könyveléssel és iratmegőrzéssel kapcsolatos adatfeldolgozó és adatkezelések

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében valamint a számviteli bizonylatok megőrzésében (iratmegőrzési hely). Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli, illetve gondoskodik a nála kezelt iratok megsemmisítéséről.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 1. Az adatkezelés során Felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Felhasználót a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Felhasználó jogaival élni kíván, az a Felhasználó azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Felhasználóval szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Felhasználóról. Az Adatkezelő email fiókjában elérhető lesz a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a panasz beérkezését követő öt évig.

Amennyiben fentebbi jogainak bármelyikével élni kíván, ezt a részünkre eljuttatott elektronikus, vagy postai levél küldeményben jelezheti felénk (az elérhetőségeket lásd fentebb).

Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 25 napon belül válaszolja meg.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az adatkezelő fenti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kezdeményezheti, amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Erre tekintettel kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először Adatkezelő felé terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a következő elérhetőségeken keresztül tudja felvenni a kapcsolatot:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400,

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túl ha az Ön megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz is fordulhat.

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

 1. Adtakezelési tájékoztató módosításai

A jelen Adatkezelési tájékoztató kapcsán Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon bármikor módosíthassa az Adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának hatályba lépését követő weboldal használattal Ön elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

SZOBALÁNY

Feladatok:

 • napi és utazó szobák, folyosók takarítása
 • szobákban lévő eszközök és termékek igény szerinti feltöltése
 • gépek megfelelő állapotának ellenőrzése
 • szállodai folyamatok és előírások betartása
 • öltözők, irodák, folyosók, lépcsők napi szintű takarítása
 • fürdők, mosdók, illemhelyiségek tisztítása
 • higiéniai szerek pótlása
 • berendezési tárgyak, felületek portalanítása, fertőtlenítése
 • szőnyegpadló, kárpit és padlózat porszívózása
 • üveg- és tükörfelületek tisztítása
 • vendégmosatás összegyűjtése és leadása
 • textíliák kezelése, hajtogatása, válogatása, összeszámolása

Jelentkezz, ha:

 • igényes vagy megjelenésedre
 • nem okoz gondot az önálló munkavégzés
 • van szállodai takarításban szerzett tapasztalatod

Amit kínálunk:

 • megbecsülést, hosszútávú munkalehetőséget
 • dinamikus, fiatal, lendületes csapatot
 • teljesítményt elismerő vállalati kultúrát
 • tanulási és fejlődési lehetőséget
 • igényes munkavégzési környezetet